Stay informed about our work and how you can get involved by signing up for our newsletter

Multicultural Programs

English:

The Multicultural Senior Center provides older adults age 60+ with a nutritious hot meal and a place to participate in educational presentations, programming activities, cultural celebrations, and socialization. In addition, there are bilingual social workers to help connect clients to resources dealing with housing, medical, financial, caregiver, or long-term care needs. Transportation to our dining facility can be provided, as long as space is available.

We have staff that speak Chinese, Korean, Spanish, Tagalog, Russian/Ukrainian, and Vietnamese to help provide outreach and information services to each respective community.

In addition, the AT&T Language Line allows us to assist callers who speak other languages.

Chinese:

多元文化的长者中心为60岁以上的长者提供营养丰富的热餐,并为长者提供可以参与的教育演讲,项目计划,文化庆典和社交活动。 此外,长者中心还有双语社工协助长者处理需要的相关资源,如住房,医疗,金融,护理人员或长期护理需求等。 在有空位的前提下,我们还可以为长者提供前往长者中心餐饮地点的交通服务。

Vietnamese:

Trung tâm cao niên văn hóa cung cấp cho người lớn tuổi trên 60 tuổi những dịch vụ như: một bữa ăn nóng bổ dưỡng và là nơi để tham gia vào các buổi thuyết trình giáo dục, hoạt động xinh hoạt, và lễ kỷ niệm văn hóa. Ngoài ra, còn có nhân viên xã hội song ngữ để giúp kết nối cộng đồng với các nguồn lực liên quan đến nhà ở, y tế, tài chính, người chăm sóc hoặc các nhu cầu chăm sóc dài hạn. Vận chuyển đến trung tâm cao niên của chúng tôi có thể được cung cấp.

Korean:

호메지 시니어 서비스 다민족 노인 복지관 에서는 60세 이상 한인 분들께 다음과 같은 서비스를 제공 합니다. 영양있는 따뜻한 한국식 점심식사, 소셜워커를 통한 저소득 아파트 안내, 의료 문제, 의료보험, 재정문제, 간병인 써비스 및 장기 요양 보호에 대한 상담, 교통편 제공 서비스, 각종 유익한 정보 및 교육 프로그램, 특별 행사 및 한국의 명절 기념 행사, 사교 모임. 장소가 허락 되는 한 서비스를 제공 합니다.

Tagalog:

Ang multicultural senior center ay nagbibigay sa mga matatanda na may edad 60+ ng masustansiya at mainit na pagkain. Sa lugar na ito, puwedeng kayong sumali sa mga pagtatanghal pang edukasyon, may mga programang pang kalusugan, pagdiriwang ng iba’t ibang kultura, at pakikisalamuha. Meron din kaming mga social worker na may dalawang wika upang matulungan sa mga kliyente makahanap ng mga impormasyong para sa kanilang matutuluyan, kalusugan, pinansiyal, tagapag alaga o mga pang matagalang pangangailan ninyo. Maaari namin kayong bigyan ng masasakyan papunta sa amin pasilidad na kainan kung meron pang bakante sa sasakyan.

Spanish:

El Multicultural Senior Center ofrece a más de 60 adultos con una comida caliente y nutritiva y un lugar para participar en presentaciones educativas, actividades de programación, celebraciones culturales y socialización. Además, hay dos tipos de trabajadores sociales para ayudar a los clientes a atender sus necesidades de vivienda, médicas, financieras, de cuidadores o de cuidado a largo plazo. Se puede proporcionar transporte a nuestro comedor, siempre que haya espacio disponible.

Russian:

Организация « Услуги для пожилых людей» от 60 и старше представляет программу «Славянских обедов». Посетив данную программу, пожилые люди смогут угоститься сбалансированным горячим обедом и принять участие в различных мероприятиях, прослушать обучающую презентацию, отметить национальные праздники и пообщаться с остальными участниками программы. Гости программы также смогут получить бесплатную консультацию от социального работника на русском языке на темы: жильё, медицина, финансы, транспорт, уход и долгосрочный уход за пожилыми людьми. Транспорт к нашему центру может быть заказан заранее.

Встречи проходят по понидельникам с 10 утра до 1 дня. По адрессу: 2605 15th St, Everett, WA 98201 в здании жилого комплекса 

Multicultural Programs meet at

The Center for Healthy Living
Homage
5026 196th St SW
Lynnwood, WA 98036

This program has volunteer opportunities – Learn More…

Black Elders

Meet Tuesdays
425.290.5165

Chinese
Meet Tuesdays
425.740.3795

Filipino
Meet Mondays
425.293.0303

Latino
1st and 3rd Fridays at 10:00 am, lunch at 12 noon
425.616.4049

Korean
Meet Thursdays
425.740.3794

Russian/Ukrainian
Meet at the Baker View Apartments, Everett
2nd and 4th Mondays at 10:00 am, lunch at 12 noon
425.290.1256

Vietnamese
Meet Wednesdays
425.265.2290

See what activities and events are happening at the Center for Healthy Living every month. Click here to view the calendar.

Funding for the Center for Healthy Living is made possible by the Snohomish County Human Services Department.

Contact Information

See what activities and events are happening at the Center for Healthy Living every month. View the calendar. 

 

Shannon Serier, Site Coordinator

(425) 290-1268

sserier@homage.org

 

Black Elders Group

(425) 290-5165

Location: Carl Gipson Center

 

Chinese Seniors Group

(425) 290-1249

Location: Center for Healthy Living

 

Korean Seniors Group

(425) 290-1274

Location: Center for Healthy Living

 

Filipino Seniors Group

(425) 740.3803

Location: Center for Healthy Living

 

Latino Seniors Group

(425) 616-4049

Location: Center for Healthy Living

 

Slavic Seniors Group

(425) 290-1256

Location: Bakerview Apartments

2605 15th Street

Everett, WA 98201

 

Vietnamese Senior Group

(425) 265-2290

Location: Center for Healthy Living